Algemene voorwaarden


Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Touwhandel Beplato BV vanaf 01-12-98


1. Prijzen en prijsopgaven in prijscouranten , circulaires of waarin dan ook, zijn steeds geheel vrijblijvend. Dit geldt eveneens voor, door ons, aangenomen bestellingen, tenzij daarbij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief de wettelijk verschuldigde BTW. Levering vindt steeds plaats tegen de prijzen, geldende op de dag van levering. Eventuele prijsverhogingen tussen het moment van bestelling door en aflevering aan cliënt geven deze het recht afname van de goederen te weigeren.


2. Wijzigigen in opmaak van de te leveren goederen kunnen, zonder berichtgeving vooraf, doorgevoerd worden, mits deze geen wezenlijke wijziging van de prestatie betekenen.


3. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de cliënt Touwhandel Beplato BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Ofschoon wij steeds zullen trachten binnen de gestelde termijn te leveren, zijn wij op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Tenzij de cliënt Touwhandel Beplato BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld heeft deze niet het recht bij overschrijding de ontvangst der goederen of de betaling te weigeren, noch enigerlei vergoeding te verlangen. Bij aflevering van de goederen worden deze niet verder gebracht, dan de plaats welke met het transportmiddel bereikbaar is zonder in strijd te komen met wettelijke voorschriften. De cliënt is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem aangeboden worden. Bij weigering zullen de gekochte goederen opgeslagen worden voor risico en kosten van de cliënt. Het is Touwhandel Beplato BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren en te factureren.


4. Indien zich omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzien waren, welke leiden tot een niet toerekenbaar tekort schieten van onze zijde, zijn wij tegenover de koper tot generlei schadevergoeding gehouden. Dit is ook van toepassing indien deze omstandigheden zich voordoen bij fabrieken c.q. handelaren, waarvan wij onze goederen plegen te betrekken.


5.Indien de koper de, op de overeenkomst vermelde, goederen zonder redelijke grond weigert te aanvaarden en mitsdien in verzuim is, dan is de koper aan Touwhandel Beplato BV een winstderving verschuldigd van vijfentwintig procent van de totale koopsom.

6. Bij al onze verkoop- en leveringstransacties zullen uitsluitend deze voorwaarden gehanteerd worden, tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.


7. Alle geschillen, welke naar aanleiding van de verkoop c.q. levering van goederen kunnen ontstaan zullen, onder uitsluiting van iedere andere competente instantie, moeten worden berecht door de arrondissementsrechtbank te Roermond of de kantonrechter te Roermond.


8. Alle leveringen van goederen met een factuurwaarde van duizendvijfhonderd Euro (Eur 1500.--) zullen franco worden bezorgd op een vooraf overeen te komen plaats.


9. Voor wat betreft de betalingstermijn staat op iedere factuur de voor de cliënt bestemde betalingstermijn, alsmede een eventuele betalingskorting. Bij overschrijding van deze termijn hebben wij, zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling recht op vergoeding van vertragingsrente van anderhalf procent per maand en alle eventuele inningskosten.

10. Garantie: Alle door ons geleverde producten voldoen aan de specificaties zoals deze door de fabrikant verstrekt worden. De cliënt dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de cliënt na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst c.q. het bestelde voldoet, te weten:

  • of de juiste zaken zijn geleverd
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen c.q. conform zijn met de bij het product behorende kwaliteitsspecificaties.

Bij gebruik van jutegarens kunne slecht de waarden in ongebruikte staat gegarandeerd worden; gezien de aard van de grondstof geschiedt het gebruik van jutegarens geheel voor eigen risico. Synthetische garens met UV-stabilisator dienen niet onnodig aan UV blootgesteld te worden, noch in contact te worden gebracht met stoffen, die de UV-stabilisator beïnvloeden (bijv. chloorverbindingen), daar dit de kwaliteit nadelig beïnvloedt. Bij constatering van afwijkingen dient de cliënt deze terstond schriftelijk te melden bij Touwhandel Beplato BV. Niet zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na constatering schriftelijk gemeld te worden.

Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangst factuur. De gestelde termijn dient de cliënt te respecteren, daar anders ieder recht op reclame vervalt.


11. Aansprakelijkheid: Touwhandel Beplato BV is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor gebreken, dan wel schaden, die terug te voeren zijn op onkundig gebruik of indien het geleverde product wijzigingen ondergaat, die de oorspronkelijke kwaliteit van het geleverde artikel nadelig kunnen beïnvloeden. Voorts is Touwhandel Beplato BV niet aansprakelijke voor schade/gevolgschade welke terug te voeren zijn op een gebrek van de fabrikant. In voorkomende situaties zal Touwhandel Beplato BV slechts een bemiddelende taak op zich nemen. Indien de geleverde goederen niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen is Touwhandel Beplato BV slecht aansprakelijk voor vervanging van de geleverde goederen door een deugdelijke kwaliteit, dan wel voor vergoeding van maximaal twee maal de waarde van de geleverde goederen, die niet aan de eisen voldoen. Touwhandel Beplato BV is voorts op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele bedrijfsschade, die mochten voortkomen uit leveringen van producten.


12.Touwhandel Beplato BV behoudt zich het eigendomsrecht van de verkochte goederen voor, totdat factuurbedrag, vermeerderd met eventuele bijkomende inningskosten , zijn voldaan. Geleverde goederen kunnen, zonder gerechtelijke tussenkomst, terug gevorderd worden, indien de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet.


13. Indien de wetgever verplicht tot inname van verpakkingsmaterialen c.q. anderzijds door Touwhandel Beplato BV geleverde goederen teneinde tot afvalverwerking/recycling te komen, verplicht cliënt zich ertoe, deze producten vrij van verontreinigingen, op nader overeen te komen wijze, ter beschikking te stellen.


14. De Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nr. 13008175.